loader image
 • Adres
  ul. Orłowskiego 18/22,
  13-200 Działdowo
 • Telefon
  (+48) 23 627 02 30
 • E-mail
  biuro@abf.com.pl

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w ABF Zakład Obróbki Skrawaniem Sp. z o.o., s. k., ul. Orłowskiego 18/22, 13-200 Działdowo, oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest ABF Zakład Obróbki Skrawaniem sp. z o.o., sp. k., ul. Orłowskiego 18/22, 13-200 Działdowo, tel. +48236970230, e-mail biuro@abf.com.pl
 2. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@abf.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów/usług bądź innych umów współpracy handlowej pomiędzy Państwa firmą, a ABF Zakład Obróbki Skrawaniem sp. z o.o., sp. k., ul. Orłowskiego 18/22, 13-200 Działdowo – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) wypełniania przez administratora danych osobowych ciążących na nim prawnych obowiązków w związku z prowadzeniem działalności, w tym m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących obowiązków archiwizowania dokumentacji księgowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c) wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym
  interesem administratora może być w szczególności sprawna realizacja procesów biznesowych i administracyjnych związanych
  z działalnością Administratora,
  d) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą przetwarzania
  jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda podmiotu, którego dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
  przedstawiania klientowi informacji o swoich produktach lub usługach, przedstawianie ofert, zwiększenie sprzedaży swoich towarów
  i usług.
  e) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
  f) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony
  przed roszczeniami, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  g) w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w zakresie w jakim są one niezbędne
  do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania. Do takich odbiorców należą, w szczególności:
  a) urzędy skarbowe i inne organy państwowe;
  b) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
  c) inne podmioty współpracujące z administratorem danych, w tym świadczące usługi doradcze, prawne, księgowe,
  consultingowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, firmy transportowe lub spedycyjne – w celu realizacji zawartej
  umowy;
  d) organy ścigania, komornicy sądowi, organy sądowe i inne organy państwowe – w zakresie wymaganym przez obowiązujące
  przepisy prawa i na ich żądanie znajdujące podstawę w przepisach prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności:
  a) w zakresie realizacji zawartych z Państwem umów – do czasu zakończenia jej realizacji, a także w celu zabezpieczenia
  ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy do upływu terminu przedawnienia;
  b) w przypadku danych osobowych, co do których obowiązujące przepisy prawa wymagają ich posiadania, archiwizacji i
  przetwarzania przez określony czas – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
  szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;
  c) w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu bądź wycofania zgody
  na przetwarzanie danych w tym celu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  o dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  o sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16
  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  o usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  o ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  o przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  o prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  o cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem;
  o wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
  osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
  stanowi przepis prawa, zawarta między stronami umowa lub realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora. Konsekwencją
  niepodania danych osobowych wymaganych przez ABF Zakład Obróbki Skrawaniem sp. z o.o., sp. k., ul. Orłowskiego 18/22, 13-200
  Działdowo, tel. +48236970230, e-mail biuro@abf.com.pl jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub realizacji usługi. W
  przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że administrator danych
  osobowych zostanie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 9. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.